รศ.ดร. เวียงรัฐ เนติโพธิ์


เวียงรัฐ เป็นรองศาสตราจารย์ ประจำ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ปี 2001 โดยสอนหลายวิชารวมทั้งวิชา รัฐและสังคม การเมืองการปกครองท้องถิ่น และการเมืองการปกครองประเทศญี่ปุ่น เวียงรัฐ เคยเป็นนักวิชาการอาคันตุกะที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ในปี 2009 และปี 2013

เวียงรัฐ มีผลงานวิชาการจำนวนหนึ่งด้านความสัมพันธ์อุปถัมภ์ การเมืองไทย การเมืองท้องถิ่นและภูมิภาค เธอได้ตีพิมพ์หนังสือสองเล่มคือ ทุนเชียงใหม่ (2006) และหีบบัตรกับบุญคุณ (2015) ในปัจจุบัน เวียงรัฐทำวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในระบอบเผด็จการในช่วงระหว่างปี 2014 ปัจจุบัน