รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี


สิริพรรณ นกสวน สวัสดี เป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาด้านการเมืองเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัย The Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโต  (Kyoto University) ประเทศญี่ปุ่น ความสนใจด้านวิชาการประกอบด้วย พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง การออกแบบสถาบันการเมือง พฤติกรรมการเมือง การสร้างเสริมพลเมือง และการเมืองสหรัฐอเมริกา งานวิชาการที่ตีพิมพ์ เช่น “Electoral Integrity and the Repercussions of the Institutional Manipulations: The 2019 General Election in Thailand.” Asian Journal of Comparative Politics. Volume 5 Number 1, March. “A Tale of Two Hybrid Regimes: A Study of Cabinets and Parliaments of Indonesia and Thailand” Japanese Journal of Political Science 19 (2), 2018. The Conundrum of a Dominant Party in Thailand” Asian Journal of Comparative Politics. 1–18. หนังสือ Thai Political Parties in the Age of Reform.  “Political Parties in Thailand” In  Jean Blondel and Takashi Inoguchi (eds.) Political Parties and Democracy: Contemporary Western Europe and Asia และ “The Thai Parliament: A Weak Cornerstone in the Building of Democracy” In Zheng Yongniaml, Lye Liang Fook and Wilhelm Hofmeister (eds.)Parliaments in Asia: Institution Building and Political Development. บทความภาษาไทย เช่น ความเป็นตัวแทน กลไกตรวจสอบ และระบบเลือกตั้ง: ข้อคิดในการออกแบบสถาบันการเมือง งานวิจัยเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 ได้รับรางวัลงานวิจัย ดีเด่น ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ