ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ


พศุตม์ ลาศุขะ เป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ด้านวรรณกรรมศึกษา ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศุตม์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก School of Culture, History, and Language, The Australian National University ความสนใจด้านงานวิจัยคือบทบาททางสังคมของเรื่องเล่าที่ทำให้เกิดและรักษาวัฒนธรรมร่วมสมัยและของสาธารณะ เคยเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับภาพยนตร์ กราฟฟิกในสื่อสังคม และงานเขียนเชิงท่องเที่ยว พศุตม์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และเพื่อนร่วมงานที่คณะฯ เพิ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการวิจัยที่ชื่อ “สภาวะสูงวัยที่นอกเหนือไปจากตัวเลขผ่านงานวรรณกรรมและการใช้ภาษา” โครงการนี้ศึกษาข้อจำกัดและความซับซ้อนของนโยบายเกี่ยวกับสังคมสูงอายุที่ใช้ช่วงตัวเลขมานิยามและกำกับ โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆจากงานวรรณกรรมและการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเพื่อนำเสนอวิธีการในการดำรงอยู่ในสังคมสูงอายุที่มีความเหมาะสมทางจริยธรรมกับคนในสังคม