รศ.ดร. จักรกริช สังขมณี


จักรกริช สังขมณี เป็นรองศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) โดยเฉพาะโครงการวิศวกรรมอุทกวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรัฐของไทย โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และการเมืองสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน จักรกริชเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบรรณาธิการของวารสาร Engaging Science, Technology, and Society

 

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุดของเขา ได้แก่ “Bangkok Precipitated: Cloudbursts, Sentient Urbanity, and Emergent Atmospheres” East Asian Science, Technology and Society (EASTS) 15(2); “State, NGOs, and Villagers: How the Thai Environmental Movement Fell Silent” in Environmental Movements and Politics of the Asian Anthropocene (2021); “Infrastructure in the Making: The Chao Phraya Dam and the Dance of Agency” TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 6(1); และ “An Assemblage of Thai Water Engineering: The Royal Irrigation Department’s Museum for Heavy Engineering as a Parliament of Things” Engaging Science, Technology and Society, 3.