AUSTRALIAN-THAI

PANDEMIC RESPONSES PROJECT

UPDATE

ดาวน์โหลดหนังสือรวมบทความได้ที่นี่

รายละเอียดโครงการ

ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้รับความชื่นชมจากนานาชาติในการ 'flattening the curve' หรือควบคุมการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามดัชนีข้อมูล Global COVID-19 ในปี 2020 อย่างไรก็ดีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในสองประเทศนี้ต่างก็มีบริบทและเรื่องราวเฉพาะตัว รวมทั้งมีหลักการที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศต้องก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์โควิดในปี 2021

โครงการ Australian-Thai Pandemic Responses มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ผ่านการวิเคราะห์ทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง และการสื่อสารในระดับต่างๆ เพื่อศึกษาว่าทั้งสองประเทศมีวิธีจัดการกับโรคระบาดอย่างไรและเพื่อถอดบทเรียนสำหรับการวางยุทธศาสตร์ในอนาคต

โครงการนี้ยังสร้างเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างความองค์ความรู้ในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองความจำเป็นของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน ทั้งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคและหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลงด้วยการเผยแพร่ความองค์ความรู้และการอ้างอิงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ

โครงการจะจัดทำบทความออนไลน์สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่านผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการและช่องทางออนไลน์ของสำนักข่าวที่เป็นพันธมิตร บทความทั้งหมดจะได้รับการรวบรวมจัดทำเป็น eBook เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ครอบคลุมการจัดการโควิดและนโยบายต่างๆของทั้งสองประเทศ พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์เมื่อโครงการสิ้นสุดลงในปี 2565

นักวิจัย

โครงการ "Comparative Assessment of the Pandemic Responses in Australia and Thailand" ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Australia-ASEAN Council, Australia-ASEAN Council COVID-19 Special Grants Round กระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศออสเตรเลีย