ผู้สนับสนุนโครงการ

ดร. เอม สินเพ็ง

ณัฏฐวี เสถียรภาพงษ์

อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

ดร. นิติพงศ์  พิเชฐพันธุ์

Dr. Dragana Stosic

โครงการ "Comparative Assessment of the Pandemic Responses in Australia and Thailand" ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Australia-ASEAN Council, Australia-ASEAN Council COVID-19 Special Grants Round กระทรวงการต่างประเทศและการค้าประเทศออสเตรเลีย